Tietosuojaseloste

Arvostamme yksityisyyttäsi!

Tältä sivustolta löydät seuraavat tietosuojaselosteet:

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Profitea Oy
Kauppakatu 19
40100 Jyväskylä

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tea Stenberg
Kauppakatu 19
40100 Jyväskylä
+358504901192
tea.stenberg@profitea.fi

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun (esim. asiakassuhteiden ylläpitäminen, laskutus, suoramarkkinointi) perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,

  • sopimus- ja muiden velvollisuuksiemme täyttäminen,

  • sopimuksen ja lain mukaisten oikeuksiemme varmistaminen ja suojeleminen,

  • asiakassuhteemme hoitaminen ja asiakkaan kanssa kommunikointi,

  • sähköinen suoramarkkinointi,

  • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä, muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, sekä mahdolliset suoramarkkinointia koskevat kiellot ja suostumukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden lähteistä. Lisäksi rekisteriin voidaan kerätä tietoja julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden yhteystiedoista ja verkkosivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille.

Rekisterinpitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle

Käsittelemme henkilötietoja itse ja hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä puolestamme ja lukuumme toimivia alihankkijoita esimerkiksi antamaan tuki- ja ylläpitopalveluita asiakkaillemme, ja luomaan markkinointipalveluita. Olemme turvanneet yksityisyyden solmimalla tarvittavat tietojenkäsittelysopimukset alihankkijoidemme kanssa.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.

Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen henkilötiedon käsittelytarkoituksen vuoksi. Asiakkaita koskevia tietoja käsitellään ja säilytetään asiakassuhteen ajan ja niin kauan, kun toimitamme palveluita asiakkaalle, ja asiakassuhteen tai palvelujen toimittamisen päättymisen jälkeen kolmen (3) vuoden ajan, mikäli laki ei muuta vaadi. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot poistetaan tai päivitetään kun kyseiset tiedot on havaittu vanhentuneeksi tai kun havaitaan, että rekisteröity ei reagoi markkinointiin.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia tietojen oikaisua tai poistamista. Mikäli käsittely perustuu suosumukseen, sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on oikeus riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. 

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 

Oikeus vaatia tiedon poistamista tai korjaamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Evästeseloste

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle sivustolla vierailun yhteydessä. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun ponnahdusikkunan sulkeminen halutaan pitää muistissa, niin ettei se avaudu enää uudelleen saman vierailun tai päivän aikana.

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat tarpeellisia sivuston toiminnan kannalta, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Välttämättömät evästeet toimivat kun käytät toimintoja, kuten tietosuoja-asetusten määrittämisen tai täytät lomakkeita. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet, mutta jotkin sivuston välttämättömät toiminnot eivät sen jälkeen toimi.

profitea.fi_dc_gtm_UA-xxxxxxxxEnsimmäinen osapuoliMuutama sekunti.

Työnhakijarekisterin tietosuojarekisteri

Rekisterinpitäjä

Profitea Oy
Kauppakatu 19
40100 Jyväskylä

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tea Stenberg
Kauppakatu 19
40100 Jyväskylä
+358504901192
tea.stenberg@profitea.fi

Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on:

Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn velvoitteiden ja erityisten oikeuksien noudattaminen työoikeuden alalla, sekä rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus henkilötietojensa käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on esim. rekrytointiimme liittyvät toimenpiteet ja rekrytointiprosessimme hallinnointi sekä palvelukseemme hakeneiden henkilöiden (rekisteröity) hakuprosessiin liittyvien tietojen hallinnointi tarvittavien yhteydenottojen mahdollistamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään työnhakijoiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut työnhakijan itse antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on pääsääntöisesti asianomainen työnhakija.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilötietoja esim. voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tahoille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Voimme luovuttaa tietoja myös muihin tarkoituksiin Suomen lain mukaisesti.

Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Toimita asiaa koskevat pyynnöt henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa rekisteriasioiden yhteyshenkilö kohdassa mainitulle henkilölle.

Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa työnhakijanrekisterin tiedot 12 kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä.

Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

Suorituskykyevästeet Evästeiden avulla voimme seurata sivuston kävijämäärää ja liikennelähteitä, jotta voimme seurata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Kaikki evästeet ovat nimettöminä ja kertovat dataa massojen, eivät yksilöiden, toiminnoista verkkosivustossa.
Profitea.fi  ga, __utma, __utmb__utmc, _ga_ga_1MMKNT8B78_gat_UA-_gat_UA-nnnnnnn-nn_gclxxxx, _gl_hjAbsoluteSessionInProgress_hjFirstSeen_hjid_hjTLDTest  Ensimmäinen osapuoli 728 Päivää, Muutama sekunti., Istunto, Muutama sekunti., 181 Päivää, 730 Päivää, 730 Päivää, Muutama sekunti., Muutama sekunti., 90 Päivää, 1 Päivää, 1 Päivää, 1 Päivää, Muutama sekunti., 365 Päivää, Istunto, 1000 Päivää
profitea.containers.piwik.pro stg_returning_visitor, stg_last_interaction, stg_externalReferrer, _pk_id.{id}, stg_traffic_source_priority Kolmas osapuoli 365 Päivää, 365 Päivää, Istunto, 393 Päivää, Muutama sekunti.
www.google-analytics.com _externalReferrer Kolmas osapuoli Istunto
www.googletagmanager.com _externalReferrer Kolmas osapuoli Istunto

Toimivuusevästeet

Toimivuusevästeet ovat evästeitä, jotka mahdollistavat sivun yksillölliset toiminnot kuten videot. Näitä evästeitä ovat asettaneet me tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palveluja olemme lisänneet sivuillemme. Jos et hyväksy näitä evästeitä, jotkin tai kaikki nämä toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

script.hotjar.com

hjIncludedInPageviewSample, _hjSessionRejected

Kolmas osapuoli

Muutama sekunti., Istunto

profitea.containers.piwik.pro

_pk_ses.{id}

Kolmas osapuoli

Muutama sekunti.

profitea.piwik.pro

_pk_id.{id}, stg_externalReferrer

Kolmas osapuoli

393 Päivää, Istunto

Kohdistamisevästeet

Kohdistamisevästeet mahdollistavat kohdennetun mainonnan esittämisen sinulle toisilla sivustoilla. Evästeet tunnistavat selaimen ja laitteen. Jos et hyväksy evästeitä et saa kohdennettua mainontaa.

linkedin.com

lissc, lidc, lang, bcookie, li_gc, UserMatchHistory, AnalyticsSyncHistory

Kolmas osapuoli

365 Päivää, 1 Päivää, Istunto, 730 Päivää, 722 Päivää, 30 Päivää, 30 Päivää

gstatic.com

_gid, _ga, _gat

Kolmas osapuoli

1 Päivää, 730 Päivää, Muutama sekunti.

ads.linkedin.com

lang

Kolmas osapuoli

Istunto

google.com

NID

Kolmas osapuoli

183 Päivää

youtube.com

CONSENT, VISITOR_INFO1_LIVE, GPS, YSC

Kolmas osapuoli

6107 Päivää, 180 Päivää, Muutama sekunti., Istunto

www.linkedin.com

bscookie

Kolmas osapuoli

730 Päivää

linkedin.com

lissc, lidc, lang, bcookie, li_gc, UserMatchHistory, AnalyticsSyncHistory

Kolmas osapuoli

365 Päivää, 1 Päivää, Istunto, 730 Päivää, 722 Päivää, 30 Päivää, 30 Päivää